創會會長

%e6%9e%b6%e6%a7%8b%e7%9b%b8%e7%89%87
鄧慕蓮博士

會長

%e6%9e%b6%e6%a7%8b%e7%9b%b8%e7%89%872
陳永明先生

副會長

%e6%9e%b6%e6%a7%8b%e7%9b%b8%e7%89%873                   %e6%9e%b6%e6%a7%8b%e7%9b%b8%e7%89%874
鄭國樑先生               唐躍峰先生 JP

名譽會長

%e6%9e%b6%e6%a7%8b%e7%9b%b8%e7%89%875                   %e6%9e%b6%e6%a7%8b%e7%9b%b8%e7%89%876                  %e6%9e%b6%e6%a7%8b%e7%9b%b8%e7%89%877
黃達東議員 MH        蘇超邦先生 MH       關景鴻博士

%e6%9e%b6%e6%a7%8b%e7%9b%b8%e7%89%878                   %e6%9e%b6%e6%a7%8b%e7%9b%b8%e7%89%879                 %e6%9e%b6%e6%a7%8b%e7%9b%b8%e7%89%8710                %e6%9e%b6%e6%a7%8b%e7%9b%b8%e7%89%8711
梁香盈女士                潘韶屏女士              溫麗珊女士             李正雅女士

%e6%9e%b6%e6%a7%8b%e7%9b%b8%e7%89%8712                   %e6%9e%b6%e6%a7%8b%e7%9b%b8%e7%89%8713                 %e6%9e%b6%e6%a7%8b%e7%9b%b8%e7%89%8714                %e6%9e%b6%e6%a7%8b%e7%9b%b8%e7%89%8715
林 苑女士                鄧家發博士              丁健華議員             廖鳳香校長

榮譽顧問

%e6%9e%b6%e6%a7%8b%e7%9b%b8%e7%89%8716                                            %e6%9e%b6%e6%a7%8b%e7%9b%b8%e7%89%8717
曾鈺成先生 大紫荊勳賢 GBS, JP     馬逢國先生 SBS, JP

名譽顧問

%e6%9e%b6%e6%a7%8b%e7%9b%b8%e7%89%8718                 %e6%9e%b6%e6%a7%8b%e7%9b%b8%e7%89%8719                  %e6%9e%b6%e6%a7%8b%e7%9b%b8%e7%89%8720                  %e6%9e%b6%e6%a7%8b%e7%9b%b8%e7%89%8721
呂新榮博士              陳裕光博士               郭啟興院長               何淑賢女士 JP

顧問

%e6%9e%b6%e6%a7%8b%e7%9b%b8%e7%89%8722                 %e6%9e%b6%e6%a7%8b%e7%9b%b8%e7%89%8723                  %e6%9e%b6%e6%a7%8b%e7%9b%b8%e7%89%8724                  %e6%9e%b6%e6%a7%8b%e7%9b%b8%e7%89%8725                  %e6%9e%b6%e6%a7%8b%e7%9b%b8%e7%89%8726
胡鴻章先生              鍾伯光教授               洪為民博士JP           杜子瑩女士JP           簡衛華先生

首席會務顧問

%e6%9e%b6%e6%a7%8b%e7%9b%b8%e7%89%8727
李瑞成先生 MH

會務顧問

%e6%9e%b6%e6%a7%8b%e7%9b%b8%e7%89%8728                 %e6%9e%b6%e6%a7%8b%e7%9b%b8%e7%89%8729                 %e6%9e%b6%e6%a7%8b%e7%9b%b8%e7%89%8730                      %e6%9e%b6%e6%a7%8b%e7%9b%b8%e7%89%8731
葉少康先生 MH      鄒秉恩校長             林建華先生 BBS MH     黎培榮先生 MH

%e6%9e%b6%e6%a7%8b%e7%9b%b8%e7%89%8732                 %e6%9e%b6%e6%a7%8b%e7%9b%b8%e7%89%8733                架構相片
黃偉祖博士              莫翠明先生            林汶嬉女士

義務法律顧問

%e6%9e%b6%e6%a7%8b%e7%9b%b8%e7%89%8734
戴少清先生

義務核數顧問

%e6%9e%b6%e6%a7%8b%e7%9b%b8%e7%89%8735
陳維端先生

名譽主席暨常務理事

%e6%9e%b6%e6%a7%8b%e7%9b%b8%e7%89%8736
李陳少珠女士

創辦人暨主席

%e6%9e%b6%e6%a7%8b%e7%9b%b8%e7%89%8737
李嘉俊先生

創辦人暨常務理事

%e6%9e%b6%e6%a7%8b%e7%9b%b8%e7%89%8738
李志誠博士

副主席

%e6%9e%b6%e6%a7%8b%e7%9b%b8%e7%89%8739                 %e6%9e%b6%e6%a7%8b%e7%9b%b8%e7%89%8740
鄭偉明先生               耿春亞先生

內務秘書長

%e6%9e%b6%e6%a7%8b%e7%9b%b8%e7%89%8741
梁玉薇女士

外務秘書長

%e6%9e%b6%e6%a7%8b%e7%9b%b8%e7%89%8742
趙妙嬋女士

司庫

%e6%9e%b6%e6%a7%8b%e7%9b%b8%e7%89%8743
黃燕忻小姐

理事

%e6%9e%b6%e6%a7%8b%e7%9b%b8%e7%89%8744                 %e6%9e%b6%e6%a7%8b%e7%9b%b8%e7%89%8745                 %e6%9e%b6%e6%a7%8b%e7%9b%b8%e7%89%8746
張詩朗先生              方顥澄先生              謝加喜先生